Osuuskunnan säännöt

Saimaa Coop Osk SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Saimaa Coop Osk ja sen kotipaikka on Puumala.

2 § Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota alusta liiketoiminnalliseen yhteistyöhön kaikille halukkaille Saimaan seudulla asuville, liikkuville ja toimiville alueen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Toimialoja ovat työnvälityspalvelut, matkailu ja matkailun tukipalvelut, siivous- ja kiinteistöpalvelut, konsultointi, tutkimus, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut ja niiden tukipalvelut ja muut jäsenistön ammattitaidon mukaiset palvelut.

Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa, ostaa ja omistaa irtaimistoa, kiinteistöjä ja arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.

Osuuskunnan yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää Saimaan alueen toimijoiden välistä yhteistoimintaa, tuottaa seudulla asumisen mahdollistavia palveluita ja luoda uudenlaisia asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja jäsentensä osaamista ja eri alojen asiantuntemusta yhdistämällä.

Osuuskunnan toiminnan tulee ennen kaikkea tukea alueen asukkaiden osallisuutta ja arvokkaan elämän mahdollisuuksia perustana osuustoiminnan yleiset arvot sekä Saimaa Coopin omat arvot: arvostus, kohtuullisuus ja levollisuus.

Saimaa Coop on yhteisetuosuuskunta, jonka jäseniä voivat olla palveluita tuottavat tai käyttävät yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää myös muut kuin osuuskunnan jäsenet.

3 § Jäsenyyden hakeminen

Osuuskunnan jäseninä (palveluiden tuottajina tai asiakasomistajina) voivat olla luonnolliset henkilöt, yritykset tai yhteisöt. Jäsenen tulee olla osuuskunnassa toimiessaan sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen ja osuuskunnan arvoihin. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivien on tehtävä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty.

4 § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta:

1. jos jäsen saamastaan varoituksesta huolimatta rikkoo säännöissä olevia määräyksiä vastaan

2. jos jäsen ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvien velvollisuuksia

3. jos jäsen on aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa

4. jos jäsen tahallisesti toimii osuuskunnan etujen vastaisesti

5. jos jäsen on selkeästi luopunut osuuskunnan toiminnasta

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ennen päätöksen tekevän hallituksen kokousta.

5 § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle. Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi. Perustajajäsen saa erota osuuskunnasta vasta kahden vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Muu jäsen saa erota vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta.

6 § Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä aakkosellista jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen nimi, osoite, osuuksien määrä ja liittymispäivämäärä. Osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa, kunnes osuuskunta on palauttanut osuuden siten kuin osuuskuntalain 17 luvussa säädetään.

7 § Osuus ja osuusmaksu

Osuuskunnalla on kolmentyyppisiä osuuksia:

A = jäsenosuus

B = vapaaehtoinen osuus

C = perustajaosuus

Jokaisen jäsenen on otettava vähintään yksi jäsenosuus (A). Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Useammat jäsenosuudet eivät tuota äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa.

Jäsenet voivat liittymisen yhteydessä otetun osuuden lisäksi ottaa vapaaehtoisia osuuksia (B) osuuskunnan kokouksen päättämään merkintähintaan. Vapaaehtoiset osuudet eivät tuota äänioikeutta osuuskunnan kokouksessa. Vapaaehtoisten osuuksien ottaminen edellyttää hallitukselle tehtyä hakemusta ja hallituksen hyväksymistä.

Tämän lisäksi osuuskunnalla on perustajaosuuksia (C). Perustajaosuuksia voivat ottaa vain osuuskunnan perustajajäsenet. Jokaiseen perustajaosuuteen liittyy yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Perustajaosuuksia omistavan jäsenen äänimäärä ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin kaksikymmentä kertaa toisen jäsenen äänimäärä.

Kaikkien osuuksien (A,B ja C) nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksikymmentäviisi euroa (25€). Perustamisen jälkeen mukaan tulleille jäsenille voidaan määritellä nimellisarvoa korkeampi merkintähinta. Osuuksien merkintähinnoista ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous. Merkintähinnan ja nimellisarvon erotusta ei palauteta jäsenelle hänen erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta.

Osuuskuntaan liittyvä henkilöjäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan vähintään yhdellä (1) jäsenosuudella.

Yritysjäsenet ovat velvollisia osallistumaan vähintään viidellä (5) jäsenosuudella (1-2 henkilön yritykset) ja vähintään kymmenellä (10) jäsenosuudella (yrityksessä enemmän kuin 2 henkilöä).

Kuntajäsenet ovat velvollisia osallistumaan vähintään kahdellakymmenellä (20) jäsenosuudella.

Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnan jäsen saa maksamansa osuusmaksun (osuuksien nimellisarvon mukaan) takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien.

8 § Vararahasto

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahasto on kerrytettävä vähintään 2500 €. Vararahastoa saa alentaa osuuskunnan kokouksen päätöksellä vain siten kun 11 luvun 1 §n 2 kohdassa a 18 luvun 1§:ssä säädetään.

9 § Ylijäämä

Ylijäämä käytetään osuuskunnan toiminnan kehittämiseen, jäsenten osaamisen kehittämiseen, tarpeellisiin investointeihin sekä osuuskunnan yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseen osuuskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

10 § Osuuskunnan palveluistaan perimät maksut

Osuuskunnan jäseniltään ostamien sekä jäsenilleen hankkimien tavaroiden ja palveluiden hinnoista päättää hallitus. Hinnoitteluperusteista päättää osuuskunnan kokous.

11 § Osuuskunnan kokoukset ja kokousmenettely

Jäsenet käyttävät päätösvaltaa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran tilikaudessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on päätettävä:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2) taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä,
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille,
4) hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöiden valinnasta,
5) muista sääntöjen mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai jäsen, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja vaatii sitä osuuskuntalain 5. luvun 5 §:n mukaisesti.

Jäsenet voivat osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos osuuskunnassa on useampia kuin yksi jäsen, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokoukselle kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallitus muuta määrää.

Kutsu osuuskunnan jäsenille toimitetaan postitse tai sähköpostitse jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § Hallitus

Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) jäsen ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty.

Hallituksen tehtävänä on:
1. Nimetä osuuskunnan toimitusjohtaja tarvittaessa ja päättää hänen palkkauksestaan
2. Päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkauksesta
3. Valvoa, että osuuskunnan asiat hoidetaan lain, näiden sääntöjen, sekä osuuskunnan kokouksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaan.
4. Huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla ja panna täytäntöön osuuskunnan kokouksen päätökset.
5. Kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.
6. Laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus tai muu selvitys osuuskunnan toiminnasta.
7. Laatia tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän ja tappion käsittelystä
8. Pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja tarkoituksenmukaisesta hoidosta sekä valvoa osuuskunnan rahavarojen hoitoa.
9. Käsitellä ja ratkaista osuuskunnan jäseneksi pyrkimistä ja siitä erottamista koskevat asiat.

Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan, eikä hallitusta valittaessa tai säännöissä ole määrätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Hallituksen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

13 § Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle yksin tai osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, että hän kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

14 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos osuuskunnan kokous niin päättää. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Toimitusjohtajan tehtävät on määritelty osuuskuntalaissa.

15 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikauden pituus on kaksitoista kuukautta ja tilinpäätöspäivä aina 31. joulukuuta. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018. Mikäli osuuskunnalle on valittu tilintarkastaja, on tilinpäätös toimitettava vähintään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

16 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

Osuuskuntaan valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt sen mukaan, mitä voimassa oleva tilintarkastuslaki edellyttää.

17 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästöjen jakaminen.

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästöt jaetaan jäsenten kesken heidän osuuksien mukaisessa suhteessa.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Muilta osin säännöt määräytyvät osuuskuntalain mukaan